lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แจกแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ

เจ้าของร้าน

แจกแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ

แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

1. 6 7 11 20 36...

     ก. 60

     ข. 61**

     ค. 62

     ง. 67

 

2. 1 93 5 110 9 127 13...

     ก. 132

     ข. 139

     ค. 142

     ง. 144 **

 

3. กบ : จรเข้ :: ?:?

     ก. วาฬ : นกกระจอกเทศ

     ข. มด : เต่า

     ค. นกเอี้ยง : ฮูก **

     ง. คน : เพนกวิน

 

4. พัทยา : กรุงเทพ :: ?:?

     ก. เทศบาล : สุขาภิบาล**

     ข. กรม : กอง

     ค. กงสุล : สถานีอนามัย

     ง. ทหาร : สถานทูต

 

5. ตำรวจ : อัยการ :: ?:?

     ก. วิศวกร : นักร้อง

     ข. ทนาย : ผู้พิพากษา**

     ค. นักมวย : นักดนตรี

     ง. ครู : พยาบาล

 

6. 3 + 7 x 10 / 5 - 2 = ?

     ก. 13

     ข. 14

     ค. 15**

     ง. 18

 

7. ถ้า a^3 = 27 และ abc = 12 และ (ab)^2 = 36 อยากทราบว่า c เท่ากับเท่าไร

     ก. 2**

     ข. 3

     ค. 4

     ง. 6

 

8. ปริมาตรของรูปทรงปิรามิดฐานสี่เหลียมจัตุรัสยาวด้านละ 3 นิ้ว สูง 4 นิ้ว เมื่อนำไปรวมกับปริมาตรของปรึซึมฐานสามเหลี่ยมด้านเท่า ซึ่งยาวด้านละ 4 นิ้ว และปริซึมสูง 4 นิ้ว จะได้ปริมาตรรวมเท่ากับเท่าไร

     ก. 39

     ข. 40**

     ค. 41

     ง. 42

 

9. อัตราส่วนของผู้เข้าสอบกับผู้สอบได้เท่ากับ 200 : 3 ในการสอบครั้งนี้มีผู้สอบได้จำนวน 330 คน อยากทราบว่ามีผู้เข้าสอบทั้งหมดกี่คน

     ก. 2,500

     ข. 23,000

     ค. 22,000 **

     ง. 20,000

 

10. มุมภายในของรูป 7 เหลี่ยมเท่ากับเท่าไร

     ก. 720

     ข. 840

     ค. 900 **

     ง. 1,100

 

11. แจ๋วมาถึงป้ายรถเมล์ไม่ก่อนเวลา 08.00 น. จั่นมาถึงป้ายรถเมล์หลังแจ๋ว แต่ไม่ก่อนดำ ดำมาถึงป้ายรถเมล์ก่อนเวลา 08.00 น. จงเรียงลำดับการมาถึงป้ายรถเมล์

     ก. แจ๋ว-ดำ-จั่น

     ข. แจ๋ว-จั่น-ดำ

     ค. ดำ-แจ๋ว-จั่น **

     ง. ดำ-จั่น-แจ๋ว

 

12.ข้อใดใช้ภาษากระชับที่สุด

     ก. เขาเป็นหวัดในทุกครั้งที่ฝนตก

     ข. ท่านจะได้ซื้อสินค้าซึ่งมีราคา ถูก

     ค. เขามีความจำเป็นต้องรีบเดินทาง

     ง. นายแพทย์ตรวจร่างกายคนไข้ทุกวัน **

 

13. สองคนนี้เขารู้จุดอ่อนและเล่ห์เหลี่ยมของกันและกัน เหมือน ... นั่นแหละ

     ก. เพชรตัดเพชร

     ข. คอหอยกับลูกกระเดือก

     ค. ขนมผสมนำยา

     ง. ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ **

 

14. ถ้าท่านจะถวายรถยนต์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คำพูดที่ถูกต้องในการถวายรถยนต์ดังกล่วคือ

     ก. ทูลเกล้าทูนกระหม่อม

     ข. ทูนเกล้าเหนือกระหม่อมถวาย

     ค. น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย**

     ง. น้อมเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมถวาย

 

15. "กิ่ง ถ้าออกไปข้างนอก ซื้อข้าวมาด้วยได้ไหม" คำพูดของกิ่งในข้อใดที่แสดงเจตนาถามให้ตอบ

     ก. ใครจะซื้อให้

     ข. จะให้ใครซื้อ **

     ค. ทำไมจะไม่ได้

     ง. ไม่ได้จะทำไม

 

 ***************************************

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

1. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด

ก. ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ** 

ข. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ค. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 180 วัน

ง. วันที่ 14 เม.ย.2547

 

2. “ประธานกรรมการ” หมายความว่า 

ก. ประธาน ก.ตร.

ข. ประธาน ก.ตช.

ค. ประธานกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ **

ง. ประธาน ตร.

 

3. “กองทุน” หมายความว่า 

ก. กองทุนเพื่อการสืบสวนคดีอาญา

ข. กองทุนเพื่อการสอบสวนคดีอาญา

ค. กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา **

ง. กองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปาบปรามคดีอาญา

 

4. ผู้ใด เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ก. นายกรัฐมนตรี **

ข. รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

 

5. การออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นอำนาจของ

ก. นายกรัฐมนตรี **

ข. รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

ง. คณะรัฐมนตรี

 

6. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

ข. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี

ค. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี **

ง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

 

7. สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่กี่ประการ

ก. 6 ประการ

ข. 7 ประการ **

ค. 8 ประการ

ง. 9 ประการ

 

8. สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชน มีส่วนร่วมในกิจการตำรวจเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสม และความต้องการของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ การดำเนินการมีส่วนร่วมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่.........กำหนด 

ก. ก.ต.ช. **

ข. ก.ตร.

ค. กฎกระทรวง

ง. พระราชกฤษฎีกา

 

9. ข้าราชการตำรวจตำแหน่งใดหรือปฏิบัติหน้าที่ใด จะเป็นข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศให้ตราเป็น

ก. ก.ต.ช.

ข. ก.ตร.

ค. กฎกระทรวง

ง. พระราชกฤษฎีกา **

 

10. กรณีที่ ก.ต.ช. เห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ก.ต.ช. จะกำหนดให้ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตามวันหยุดราชการตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดก็ได้หรือไม่

ก. ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

ข. ได้ ไม่ต้องขออนุมัติผู้ใด **

ค. ไม่ได้ เพราะขัดต่อมติของคณะรัฐมนตรีที่ทุกส่วนราชการต้องถือปฏิบัติตาม

ง. ไม่ได้ เพราะเป็นการขัดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

 

11. สำนักงานตำรวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการออกเป็นกี่ส่วน

ก. 2 ส่วน **

ข. 3 ส่วน

ค. 4 ส่วน

ง. 5 ส่วน

 

12. ตามข้อ 11 มีส่วนราชการอะไรบ้าง

ก. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ กองบัญชาการ **

ข. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , กองบัญชาการ และ กองบังคับการ

ค. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , กองบัญชาการ , กองบังคับการ และ กองกำกับการ

ง. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , กองบัญชาการ กองบังคับการ , กองกำกับการ และ สถานีตำรวจ

 

13. การแบ่งส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ตามข้อ 12 ให้ตราเป็น

ก. พระราชกำหนด

ข. พระราชกฤษฎีกา **

ค. กฎกระทรวง

ง. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

 

14. การแบ่งส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ ของกองบังคับการ และ กองกำกับการ ให้ทำเป็น

ก. พระราชกำหนด

ข. พระราชกฤษฎีกา

ค. กฎกระทรวง **

ง. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

 

15. ผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองจากนายกรัฐมนตรี หมายถึงผู้ใด

ก. รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

ข. รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

ค. ผบ.ตร. **

ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.


1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

CATEGORY

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม49,170 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด37,868 ครั้ง
เปิดร้าน1 ก.พ. 2560
ร้านค้าอัพเดท15 ส.ค. 2561

CONTACT US

0903576007
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านขายแนวข้อสอบ ราชการ
ขายแนวข้อสอบ ราชการ
ขายแนวข้อสอบ หนังสือสอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0903576007
อีเมล : sobtidthai@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก